Benestar

Benestar

Departamento de Servizos Sociais
[Antigo Ambulatorio] 
Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 706

Subvencións a entidades sen fins de lucro para a utilización das TIC co alumnado con necesidades educativas especiais

Mércores 25 de maio do 2022

Convocatoria 2021-2022

Extracto da Resolución do 20 de maio de 2021, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2021-2022. (BOE nº 125 do 26/05/2021)

Beneficiarias
Entidades sen ánimo de lucro, radicadas en España que teñan un ámbito de actuación estatal ou que implique máis dunha comunidade autónoma.

Contía
Ata 30.000 euros.

Documentación
Solicitude online

  1. Estatutos da entidade solicitante nos que se acredite a ausencia de fins de lucro, o seu ámbito de actuación e a súa finalidade educativa.
  2. Cédula de identificación fiscal.
  3. Documentación acreditativa do poder de representación da persona firmante da solicitud, inscrito no rexistro de asociacións.
  4. Declaración do responsable da entidade na que conste se recibe ou solicitou axudas para a realización do proxecto.
  5. Certificacións acreditativas de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
  6. Declaración asinada polo representante legal da entidade de non ter obrigas por reintegro de subvención (anexo III).
  7. Declaración (anexo IV) de non atoparse incurso nas circunstancias que impiden obter a condición de beneficiario.
Lugar de presentación
En cualquera das dependencias contempladas no artigo 16.4 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas. Consulta as oficinas de rexistro 

Prazo de presentación
Quince días hábiles a partir do dia seguinte ao da publicación do extracto no BOE. Ata as 14:30 h. do 10 de xuño de 2022.

Compartir: