Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxes provisionais de persoas admitidas e...

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas procesos selectivos OEP 2022 extraordinaria-estabilización

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas procesos selectivos OEP 2022 Extraordinaria-Estabilización. Publicacións do BOP da Coruña núm. 138 do 20 de xullo de 2023.

As persoas excluídas, así como as omitidas na relación provisional de admitidos e excluídos, disporán de un prazo de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das listaxes provisionais no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, para poder emendar, de ser o caso, os defectos que motivasen a súa exclusión ou a súa omisión da lista de admitidos.

Publicadas as listaxes provisonais no BOP da Coruña núm. 138 do 20 de xullo de 2023. O prazo de emendas comprende do 21/07/2023 ao 04/08/2023, ambos íncluídos.

Os/as aspirantes que dentro do prazo sinalado non emendasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos/as, serán definitivamente excluídos/as do proceso selectivo. De non presentaren reclamacións dentro deste prazo, a lista provisional de admitidos e excluídos elevarase a definitiva.

Descargas

Compartir: