Benestar

Benestar

Departamento de Servizos Sociais
[Antigo Ambulatorio] 
Praza do Médico Eduardo Mariño, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 706

Axudas a entidades para a atención de persoas adultas con necesidades educativas especiais

Mércores 25 de maio do 2022

Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva (BOE do 12/5/2005).

Convocatoria 2022-23

Extracto da Resolución do 18 de maio 2022 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso escolar 2022-23. (BOE nº 120 de 20/05/2022)

Obxecto
Subvencionar a realización de actuacións, no ámbito estatal ou supra autonómico, dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais, entendidas -de acordo co artigo 73 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación- como aquelas que requiran determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta, tales como:

  1. Desenvolvemento das capacidades e adquisición das competencias básicas.
  2. Promoción do desenvolvemento integral en aspectos tales como a calidad de vida, autodeterminación, estimulación cognitiva, comunicación, habilidades persoais e sociais, coñecemento e exercicio dos dereitos das persoas con discapacidade, interdependencia, vida autónoma e independiente.
  3. Participación e inclusión plenas en todos os eidos da sociedade.
  4. Mantemento da súa su actualización nos ámbitos educativo, social, persoal, cultural e laboral, de acordo coas súas expectativas, necesidades e intereses.
  5. Orientación, preparación e inserción laboral.
  6. Reforzo no uso das tecnoloxías da información e a comunicación.

Beneficiarias
Entidades privadas sen fins de lucro, legalmente constituídas, radicadas en España, cuxo ámbito de actuación sexa estatal ou abrangue máis dunha Comunidade Autónoma e que realicen actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais.

Contía
A contía máxima individual de subvención por entidade é de 30.000 euros.

Documentación
Solicitude na Sede electrónica

Prazo de presentación
15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto no BOE. Ata as 14:30h do 10 de xuño de 2022.

Lugar de presentación
En cualquera das dependencias contempladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Consulta as oficinas de rexistro

Máis información
Web do Ministerio de Educación y Formación Profesional
Información administrativa

Compartir: